Odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup samochodu

Na potrzeby działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje samochód osobowy. Nabył go za środki pochodzące z kredytu, który zaciągnął jako osoba prywatna, jeszcze przed rozpoczęciem tej działalności. Czy odsetki spłacane od tego kredytu, od momentu wprowadzenia auta do środków trwałych, może zaliczać do kosztów podatkowych?

Tak, podatnik może ujmować do kosztów podatkowych odsetki od kredytu na zakup samochodu, skoro auto jest wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 22 ust. 1 updof, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 updof. Przepis ten zawiera bowiem katalog kosztów nieuważanych za koszty uzyskania przychodów. Do tej kategorii kosztów należą m.in. naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Tak stanowi art. 23 ust. 1 pkt 32 updof.

Na tle tych przepisów nie budzi wątpliwości, że odsetki od kredytu mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem że kredyt jest przeznaczony na sfinansowanie kosztów ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz, że podatnik faktycznie spłaca odsetki od takiego kredytu. Takie stanowisko prezentują również organy podatkowe, wskazując dodatkowo, że dla prawnopodatkowej oceny kosztu nie ma znaczenia charakter zaciągniętego kredytu ani okoliczność czy podatnik zaciągnął kredyt, występując jako osoba prywatna czy przedsiębiorca (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 lipca 2017 r., nr 0111-KDIB1-1.4011.57.2017.1.BS). Przede wszystkim liczy się cel ponoszonego wydatku.

Odnosząc się do sytuacji opisanej w pytaniu, należy więc stwierdzić, że skoro podatnik wprowadził samochód do środków trwałych i wykorzystuje go na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, to odsetki spłacane z tytułu kredytu zaciągniętego na nabycie tego samochodu może ujmować do kosztów uzyskania przychodów z tej działalności.