Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – nowe obowiązki dla spółek

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest internetowym systemem, w którym można sprawdzić m.in. kto w danej spółce jest osobą decyzyjną.

Rejestr ma charakter publiczny i nieodpłatny. Dostępny jest pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/crbr/.

Od 13 października 2019 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które nakładają na spółki handlowe obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do utworzonego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Za brak dokonania zgłoszenia nałożona może zostać wysoka kara.

!!! Obowiązki spółek handlowych:

W związku z funkcjonowaniem CRBR obowiązek ten dotyczy:

 • spółek jawnych;
 • spółek komandytowych;
 • spółek komandytowo-akcyjnych;
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych;
 • prostych spółek akcyjnych –  od 1.03.2020 r., ta forma prowadzenia działalności zacznie funkcjonować.

Informacje podlegające zgłoszeniu przez ww. spółki zostały wskazane w art. 59 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obejmują one dwie kategorie danych.

 1. dane identyfikacyjne spółki, tj. jej nazwa (firma), forma organizacyjna, siedziba, numer KRS oraz NIP.
 2. danych identyfikacyjnych beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki dokonującej zgłoszenia, tj. ich: imienia i nazwiska, obywatelstwa, państwa zamieszkania, numeru PESEL, a w przypadku jego nieposiadania – daty urodzenia, a także informacji o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu

!!! Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne: sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze bądź jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

W przypadku spółki beneficjentem rzeczywistym jest:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej;
 • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki bądź łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości;
 • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Beneficjentem rzeczywistym w przypadku Spółek z o.o. będzie każdy wspólnik bądź wspólnicy, którzy posiadają więcej niż 25% udziałów.

!!! Termin na dokonanie zgłoszenia

 • Spółki zarejestrowane w KRS przed dniem 13 października 2019 r. mają obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do 13 kwietnia 2020 r.
 • Podmioty powstałe od 13 października 2019 r. są zobowiązane do dokonania takiego zgłoszenia w terminie 7 dni (nie wliczając sobót i dni wolnych od pracy) od dnia ich wpisu do KRS,
 • każdą zmianę danych o spółce oraz jej beneficjentach rzeczywistych zobowiązuje do zgłoszenia takich informacji w terminie 7 dni (nie wliczając dni wolnych od pracy) od ich zmiany.

!!! Spółki cywilne nie są zobowiązane do zgłaszania beneficjentów rzeczywistych.

!!! Zgłoszenie do CRBR składane jest w formie dokumentu elektronicznego, nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poprzez stronę https://www.podatki.gov.pl/crbr/