BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT

Zgodnie z projektem ustawy z dniem 01 września 2019r. działa nowy wykaz podatników VAT tzw. biała lista podatników VAT. Natomiast sankcje za wpłatę należności na konto inne niż wskazane w białej liście zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Wpłaty na inne konto niż podane w wykazie w terminie od 1 września 2019 do 1 stycznia 2020 r. nie będą sankcjonowane (Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2019 r., poz. 1018)

Biała lista podatników VAT,  czyli nowy wykaz podatników VAT. Wykaz, który zawiera informacje o czynnych podatnikach, wykreślonych z rejestru oraz przywróconych do niego. Narzędzie to służy weryfikacji przyszłego kontrahenta, które daje możliwość spełnienia przesłanek o zachowaniu należytej staranności przedsiębiorców w VAT. 

Lista jest prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej „szef KAS”) i została udostępniona 1 września 2019 r., na stronie internetowej Ministerstwa Finansów;

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

!!!!  Wykaz ma być aktualizowany raz na dobę w dni robocze. Informacje o kontrahentach na białej liście podatników będą dostępne przez 5 lat.

Biała lista podatników zawiera następujące dane:

·        * nazwa firmy lub imię i nazwisko;

·       *NIP, REGON, PESEL o ile został nadany;

·         *numer w Krajowym Rejestrze Sądowym o ile został nadany;

·         *adres siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub adres korespondencyjny;

·         *imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;

·         *imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;

·        * imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;

·         *daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;

·         *podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;

·         *numery rachunków rozliczeniowych – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej).

OBOWIĄZKI PODATNIKA aby uniknąć sankcji;

Podatnicy dla których jednorazowa wartości transakcji bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekraczać  będzie wartość 15.000 zł. będą zobowiązani dokonać przelewu  na rachunek bankowy zgłoszony szefowi KAS (wykazany na białej liście)

SANKCJE za brak płatności na konto bankowe;

Podatnik, który dokona przelewu na rachunek bankowy swojego kontrahenta, niezgłoszony Szefowi KAS:

  • nie zaliczy wydatku do kosztów
  • oraz solidarnie wraz ze sprzedawcą będzie odpowiadać za podatek VAT.

aby uniknąć sankcji i odpowiedzialności……

Przepisy dają również możliwości uniknięcia negatywnych konsekwencji, gdy dokonamy przelewu na rachunek nie zgłoszony Szefowi KAS.

Po pierwsze;

Ø  jeśli dokonamy przelewu na rachunek nie zgłoszony szefowi KAS, to musimy dokonać odpowiedniego zawiadomienia. 

Ø  zawiadomienie trzeba będzie dokonać do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla naszego kontrahenta w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu.


 Treść zawiadomienia musi zawierać przynajmniej następujące elementy:

·         wskazanie nazwy oraz adresu siedziby spółki, a w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną – imię, nazwisko oraz adres stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług,

·         dane wystawcy faktury wskazane na fakturze (numer identyfikacyjny, nazwa albo nazwisko i imię oraz adres),

·         numer rachunku, na który dokonano zapłaty należności, oraz wysokość należności zapłaconej na ten rachunek, a także dzień zlecenia przelewu na ten rachunek.

Po drugie;

Ø  przy dokonywaniu płatności przelewu zastosować system podzielonej płatności- Split payment . Split payment zwalania całkowicie z negatywnych konsekwencji.

Więcej szczegółów na stronie Ministerstwa Finsnów;

https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/biala-lista-podatnikow-vat-nowe-narzedzie-do-sprawdzania-kontrahentow